kennabenena asked: 07/27/2015
Do you own a whistle?
tweet tweet silence
tweet tweet silence
large pie chart
tweet tweet silence
32% 68%
102 Votes
32% 68%
Gender
MF
25% 66 small pie chart
44% 34 small pie chart
Age
<2121-40>40 0%23%43%
0% 1 small pie chart
23% 55 small pie chart
43% 44 small pie chart
Income
<50k50-100k>100k 36%26%31%
36% 19 small pie chart
26% 30 small pie chart
31% 32 small pie chart
Party
DemocratRepublicanIndependentLibertarian 25%31%31%45%
25% 20 small pie chart
31% 22 small pie chart
31% 32 small pie chart
45% 11 small pie chart
Alaska (0 votes)
100%
Alaska
(0 votes)
100%
Alabama
(4 votes)
25% 75%
Arkansas
(0 votes)
100%
Arizona
(2 votes)
50% 50%
California
(7 votes)
42% 58%
Colorado
(3 votes)
33% 67%
Connecticut
(1 votes)
100%
Wash. D.C.
(1 votes)
100%
Delaware
(1 votes)
100%
Florida
(2 votes)
100%
Georgia
(3 votes)
66% 34%
Guam
(0 votes)
100%
Hawaii
(0 votes)
100%
Iowa
(2 votes)
50% 50%
Idaho
(1 votes)
100%
Illinois
(4 votes)
100%
Indiana
(1 votes)
100%
Kansas
(2 votes)
50% 50%
Kentucky
(1 votes)
100%
Louisiana
(0 votes)
100%
Mass.
(1 votes)
100%
Maryland
(1 votes)
100%
Maine
(2 votes)
100%
Michigan
(5 votes)
100%
Minnesota
(3 votes)
66% 34%
Missouri
(6 votes)
50% 50%
Mississippi
(0 votes)
100%
Montana
(0 votes)
100%
N. Carolina
(5 votes)
20% 80%
N. Dakota
(0 votes)
100%
Nebraska
(0 votes)
100%
N. Hampshire
(1 votes)
100%
New Jersey
(3 votes)
66% 34%
New Mexico
(1 votes)
100%
Nevada
(0 votes)
100%
New York
(5 votes)
100%
Ohio
(4 votes)
50% 50%
Oklahoma
(0 votes)
100%
Oregon
(3 votes)
66% 34%
Penn.
(4 votes)
25% 75%
Puerto Rico
(0 votes)
100%
R. Island
(0 votes)
100%
S. Carolina
(1 votes)
100%
South Dakota
(0 votes)
100%
Tennessee
(0 votes)
100%
Texas
(6 votes)
100%
Utah
(2 votes)
50% 50%
Virginia
(4 votes)
25% 75%
Virgin Is.
(0 votes)
100%
Vermont
(0 votes)
100%
Washington
(3 votes)
66% 34%
Wisconsin
(3 votes)
33% 67%
W. Virginia
(1 votes)
100%
Wyoming
(0 votes)
100%
Last updated: 2022-09-30T15:06:14+00:00